van den bergh dart

Dimitri Van Den Bergh Live Ticker (und kostenlos Übertragung Video Live- Stream sehen im Internet), Spielplan und Ergebnisse von allen Dart Turnieren die. Dimitri Van den Bergh (* 8. Juli in Antwerpen) ist ein belgischer Dartspieler. Die beiden Brüder Kim Huybrechts und Ronny Huybrechts gelten als seine. Darts > Dimitri van den Bergh. Riesiges Dartsportartikel Sortiment mit hohen Rabatten. Dartsportartikel, Sportbekleidung und Sportschuhe versandkostenfrei ab. Sieger Hemeco Open Rosmalen: Runde auf Max Hopp und unterlag 3: Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden. Nur zwei Wochen später qualifizierte sich van den Bergh auch für die Dutch Darts Masters und gewann sein erstes Spiel mit 6: Bei der PDC-Weltmeisterschaft traf er in der 1. Der Sieger bekommt es mit Cross zu tun. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man sich körperlich nicht zu sehr gehen lassen sollte. Da wird über einen "Sport" berichtet, den dickbäuchige Prolls vor besoffenen Zuschauern betreiben, [ Dimitri van den Bergh hat eine deutsche Freundin und spricht daher sehr passabel Deutsch und spielt wenn er Zeit hat auch in der deutschen Bundesliga und lässt sich auch gerne mal bei den deutschen Turnieren blicken. Er traf in der 1. Ansichten Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte. Hauptgänge schmeckten fade, trocken und sehr kleine Portionen. Kessel met Elisabeth Kessels. Petrus Raemeckers en Elisabetha Jansenbegr. Belfeld met Hermanus Dinghs. Jack schalke-dortmund 2 potten, Wim en Jos beiden 1. Item een … grau behanchsel aen hebbende groote fra. Barilli, Mark Mark Barilli. Stone, Gary Gary Stone. Guilielmus Nelissen [pachter van Mouthagen, zn. Brennan, Steve Steve Brennan. Joannes Toussint Beste Spielothek in Bettingerschmelz finden Lijn, ged. Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Jan Smits en Jan Janssen, schepenen, dragen Adam en Hans Henderick Crans, nagelaten kinderen van wijlen Adam Crans, zich mede sterk makend voor hun andere broers en zusters, en Henderick Crans, nagelaten zoon van Derick Roulette casino napoli, zich mede sterk makend voor zijn drie broers, als erfgenamen van wijlen Paulus Crans en Elisabeth Slijpen, gewezen echtelieden, een free slots sizzling [van ] krachtens transfixbrief over aan Henderick Oorloffs en Christina van Oldenzeel, echtelieden.

Kessel get Petrus Cuijpers en Maria Gielen. Henricus van Dam en Elizabeth Smidts. Gertruijdis Grommen , ged. Swalmen met Quirinus Schreurs.

Conrardus van Ool [ged. Swalmen ], zoon van Caspar van Ool [en Ida Coonen, beide geh. Hermannus Simens en Maria Strijthagen , jong overl.

Peter Hoffman en Maria Straffen. Joannes Seelen en Gertrudis Leinsen. Arnoldus Slangen en Isabella Cox. Maria Catharina Aelmans, ged.

Petrus van Aestenbergh en Mechtildis Aelmans. Joannes Christophorus Aelmans, ged. Henricus van Daem en Helena Cox. Swalmen ] 'sepulta est proles': Belfeld , niet begr.

Wulhelmus Jansen en Elisabeta Jansen. Joanna Lisabeta Orloofs, ged. Rutgerus Oijen en Barbara Coenen. Anna Heleina Orlooft, ged. Franciscus Falq en Elsabeta Brenkens.

Henderick Oorloffs en Christina van Oldenzeel kochten op een obligatie gevestigd op landerijen te Swalmen, die zij op weer verkochten. Vergelijk het buitenechtelijk kind te Swalmen Wilhermine Juleane, bij huwelijk hertogin van Croy, gravin van Roeur, geboren gravin Van den Bergh, vrouwe van Mylendonck, Drachenfelts, Berris en Veltzbourgh, pandvrouwe van het ambt Valckenbourgh en de heerschap Nehr, draagt met goedkeuring van haar man Carl Eugen hertog van Croy, veldmaarschalk luitenant, een obligatie d.

Balthasar Ham, Geheime Raad van de keizerlijke Hofraad en van de vorstendommen Paderborn en Münster, als gedeeltelijke betaling voor een kapitaal van 6.

Gerardus Coelen , geb. Grubbenvorst met Gertrudis Smits. De geestelijke Hermanus Coulen, die rond rentmeester van Hillenraad was, was een kleinzoon van dit echtpaar.

Henricus van Lier en Mechtildis Reineri. Petrus Krebbers en Servatius Cuypen. Maria van Lier, ged. Gulielmus Corsten en Agatha Smeets [zij is mogelijk doopgetuige te Swalmen , zie hiervoor huwelijk Ramekers-Janssen, Swalmen ].

Tilmannus Theelen en Joannes Wiltschuts. Matthijs Smaebers; Mettel Schoncken, weduwe van Joannes Smabers; Peeter Gubbels als voogd van Jacob Smaebers; en Willem Muijrers en Peeter Baeckhoven als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Smaebers, verklaren in een verzoekschrift aan het hoofdgerecht te Ruremunde dat hen bij scheiding en deling met hun medeerfgenamen 2 morgen akkerland onder Swalmen gelegen zijn toegevallen, welke zijn belast met gulden ten behoeve van Leonardt Cox en waarvan al geruime tijd geen rente is betaald, zodat zij nu voornemens zijn dit land aan genoemde Cox te verkopen omdat de opbrengst van het land maar net genoeg is om deze rente te kunnen voldoen.

Wanssum namens het hoofdgerecht d. Theodora [Willems], echtgenote van Petrus Pijpers [geh. Swalmen met Maria Cuijpers]. Belfeld met Petrus Meuwesen].

Joris gefundeert in de Gasthuys capelle binnen de stadt Ruremonde ten Gribbenschen rechten. Wilhelm van Broeckray zalr. Joris capelle binnen Ruremonde door sijnen volmacht den heere adt.

Johan Gerardt van der Smitzen, gelijck Antonius Luijten naemens den voorn. Dat ten opsichte van het voorss.

Lenardt Compans in den selven jaere voor de hellichte, des to meer ter wijlen het selve leen in den jaere wederomme is worden verheven door den eerw.

Joris authaer gefundeert in de Gasthuys capelle binnen Ruremonde door sijnen gevolmachtighden den seer eerw.

Den heere canonicus Bors als voorighen besitter van de voorss. Joris authaer aengehouden sijnde om het lehn te verheffen, heefft hem oock aengenoomen te doen, waer over gestorven sijnde, heefft den heere De Winckel versproocken de betaelinghe te besorghen, offte nu dese aen sijne Excellentie is geschiet, is mij onbekent.

Swalmen ] 'sepulta est uxor praecedentis'. Ten overstaan van scholtis, Jan Smeets en Jan Beeck, schepenen, dragen Peeter Gubbels met toestemming en als voogd van zijn vrouw en mede als voogd zoals aangehaald in het verzoekschrift d.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Jan Smiets en Jan Beeck, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bekent de eerwaarde pater Anthonius Basel, procurator van de kartuizers te Ruremunde, krachtens obligatie d.

De oorspronkelijke aanhef met als datum 5 september is doorgehaald, in de nieuwe datum onder aan het stuk is het laatste cijfer van het jaartal slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Hermannus Ramekers [Rameeckers, ged. Henricus Ramekers en Arnoldus Meuter, koster. Godefridus Rameeckers , ged. Jacobus Meuwissen en Agatha NN.

Asten met Anna Maria Canters. Maria Raemeckers , ged. Swalmen met Leonardus Tessers. Wilhelmus Raemekers , ged.

Wilhelmus Kromvoets en Anna Beck; zn. Herman Raemeckers kocht op land te Swalmen. Lijsbet Janssen kreeg na het overlijden van haar man z.

Michael Basten en Margaretha Cruijsbergen. Vervoort en Lucia Cruijsbergen. Swalmen ] en Maria Henrix [zij hertr. Joannes van Halen en Leonardus Stockmans.

Matthias Teunissen en Catharina Coonen. Hove van Gelderlandt beraempt, om dyenvolgens, eens in 't jaer, tot stuyr van de beden, subsidien, ende onraedts-penningen te lichten ten platten lande, te beginnen mitten eersten Octobris naestcomende.

Tot Ruremonde, gedruckt by Lenaert Ophoven, gezwooren drucker van den Ed. Hove van Gelderlant, Voor jeder karre torffs, ofte holts, gehaelt op de gemeente, ende wordende binnen dorps geconsumeert.

Voor eene karre, die elders sal worden verkocht, sonder nochtans hier door jemandt t'authoriseren die daer toe niet en sijn berechtight.

Jeder laecken, ende stoffe cremer. Daerenboven sal jaerlijcx oock eens gheset worden eene generale capitatie, waer inne alle de voorsz. Welverstaende, dat die bestialen, de welcke riddermatighe personen selver houden op hunne huysen, waer van sy worden verschreven, ende effectivelijck compareren, van dese collecte gevrijt sullen wesen, edoch die van hunne halfluyden, ofte pachters, daer in voor hun ghedeelte contribueren, ende 't geene voorsz.

Ende op dat die bovenstaende provisioneel reglement des te beter, sijn effect magh gewinnen, ende daer van worden uytgesloten alle defraudatien, oppositien, ende ongheregeltheyden, soo is by stadthouder, ende raeden van Syne Majesteyts souverainen hove des vorstendombs Gelre, naer voorgaende communicatie met ridderschappe, ende steden, goetgevonden te ordonneren, ende te statueren 't geene volght,.

Dat in gevalle jemandt wierde bevonden, die sijne beesten in 't opnemen, ende tellen der selver, soude hebben versweegen, verbrocht, ofte verstompelt, sal gestraft worden met eene amende van thien goltguldens, voor jeder der voorsz.

Dat aengaende de bieren, wijnen, ende hitzige gebrande wateren, de voorsz. Edoch sonder prejuditie van 't recht, 't welck eenighe heeren souden mogen hebben, van de schatheffers privatelyck aen te stellen.

Ende dat alle personen dese neeringe doende, geobligeert sullen sijn in 't inkommen van de voorsz. Boven dyen sal den voorsz.

Dat de scholtissen, schepenen, ende gezwoorens geobligeert sullen sijn mede de goede handt te houden, dat dit reglement in alle sijne puncten exactelijck worde achtervolght,.

Ende dat ingevalle sy daer inne weygerich, ofte ghebreeckelijck mochten vallen, yeder van hun insgehelycx verbeuren sal eene amende van vijfentwintich goldtguldens, gelyck oock alle particuliere, die eenigh beletsel tegens d'executie van 't voorsz.

Dat ingevalle jemandt van d'onderheeren, ofte hooge officieren oock in faute mochte verblijven het voorsz. Dat in jeder kerspel voortaen gestelt sullen worden twee distincte schatheffers, d'eene om t'ontfangen de penninghen van weghen den Staet, ende d'andere de gene, die door de dorpen, tot betalinghe van haere particuliere lasten, worden uytgeschreven, sonder dat de selve sullen worden geconfundeert, op de selve pene, ende ten proffijte, als vooren, ten laste van de gene, die daer in gebreckelijck, oft weygerigh sullen vallen.

Ende om te eviteren alle cunfusien in de rekeninghen, dat de selve in goede, ende behoorlijcke forme sullen worden opgestelt, ende door de schatheffers, alle jaeren in octobri, naer kerckelijcke publicatie, van veerthien daeghen te bevoorens gedaen, daerinne brengende den ontfanck, ende uytgaeve van 't geheele jaer, sonder jet daer van te reserveren, ofte eenighe rekeninghen achter te houden, op pene als voor, tot laste der gebreckelijcke,.

Ende dat den schatheffer der beden, subsidien, ende landt-onraet eerstelijck by memorie sal stellen de uytschrijvinghen van den heere landt-rentmeester, tot laste van jeder kerspel gedaen, ende daer tegens in ontfanck sal brenghen, alle de swaere zedulen, daer voor tot betaelinghe der selver, op de landerijen uytgeset,.

Ende in de uytgaeve alleen brenghen de sommen, in 't selve jaer successivelijck, naer vervolgh des tijdt, betaelt, tot voldoeninge van de penninghen, door de voorsz.

Ende dat den anderen schatheffer, aengestelt tot ontfanck, ende betaelinge der pensionen, ende andere voorvallende dorps-lasten, eerstelijck in ontfanck sal brengen alsulcke lichte zedulen, als hem tot betaelinghe van de voorsz.

Ende dat ingevalle eenighe onbetaelt mochten blijven, die van jaere tot jaere binnen linie, by memorie, sullen worden aengetrocken. Ten tweeden in 't volgende capittel, alle extraordinarisse kerspels lasten, die met kennisse van den heeren, schepenen, en gemeynsluyden, naer gelegentheydt des tijts inexcusabel bevonden sullen worden.

Ende op dat 't selve des te lichter soude konnen geschieden, sal in jeder kerspel gemaeckt worden pertinent prothocol, van alle de renthen die sy sijn verschuldt, daer in alle obligatien, ende rentbrieven sullen worden geregistreert, ten welcken eynde alle die crediteuren, de hunnighe sullen overleveren, eer men gehouden sal wesen, daer op eenighe voordere betaelinghe te doen.

Ende naerdemael bevonden sijn groote excessen van verteringhen in 't verhoor der voorsz. Ende eyndelijck om voor te komen alle ongeregeltheden, in 't punct van executien, ende andersints, dat punctuelijck sal worden onderhouden het reglement van den eersten february Belastende, een jegelijck die 't selve sal mogen aengaen, hem naer 't gene voorsz.

Ende op dat niemandt redenen van onwetentheyt en komme te pretenderen, sal hier van behoorlijcke publicatie worden ghedaen, ter plaetse daer men sulcx gewoon is te doen.

Actum tot Ruremonde den 12 september - was geparapheert V. Winckel , ende was gecachetteert met het cachet van Syne Majesteyt in roode hostie op een sterre van wit pampier.

Digitale Plakkatenlijst Overkwartier, door Louis Berkvens e. Matthias Arets [mogelijk echtg. Theodorus Sillen en Arnoldus Coenen. Matthias Peeters , ged.

Matthias Hox en Catharina Reijners. Arnoldus Meuters en Maria Hinderix. Swalmen ] en Gertrudis Arets [begr. Catharina Crijnen , ged.

Thomas Janissen en Mechtildis Henricx; dr. Swalmen met Wilhelmus Schreurs. Gulielmus Beck en Jacobus [moet zijn: Bernardus Nickmans [Neickmans, begr.

Swalmen ] en Lucia Scrijvers [Schrivers, begr. Swalmen juni get. Maria Elisabetha Nickmans , ged. Henricus Schrivers en Bertha Schrivers , begr.

Swalmen met Petrus Getseler. Margreta Nickmans , ged. Bernardus Nickmans verklaarde op dat hij negen jaar bediende van de commandeur Caspar Schenck van Nydeggen was geweest.

Deze relatie verklaart zijn komst naar Swalmen, maar zegt helaas niets over zijn herkomst. Bernard en Lucia verpandden op hun huis te Swalmen.

Lucia Schrijvers en haar kinderen Margareta en Elisabeth verkochten op een erfpacht gevestigd op hoeve de Spick. Maria Cruijsbergh, beiden geh.

Franciscus Conrardus Vermaeseren Vermaesen , ged. Venlo met Helena Swinckels. Zie ook Limburgse Leeuw , blz. Judith Mevissen, beiden geh.

Leonardus Loevericx, pastoor van Swalmen en Assel, Albert Meuter, scholtis, Jan Smiets en Hendrick Smiets, schepenen aldaar, verklaren dat zij de beurs gesticht bij testament door Anthonius Mennius, in leven pastoor van Swalmen en Assel en neef van de begunstigde, groot jaarlijks 50 gulden gevestigd op het kerspel Swalmen, Boenarts van Brussel aan comparanten toegezonden, met ingang van voor een periode van acht jaar hebben gegund en gegeven aan Martinus Berckers geboren te Asten.

Roermond ] en Gertrudis Stox. Leonardus Stams en Gertrudis Munninckxs. Sibilla Elizabetha Bisschops, ged.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Jan Smits en Jan Janssen, schepenen, dragen Adam en Hans Henderick Crans, nagelaten kinderen van wijlen Adam Crans, zich mede sterk makend voor hun andere broers en zusters, en Henderick Crans, nagelaten zoon van Derick Crans, zich mede sterk makend voor zijn drie broers, als erfgenamen van wijlen Paulus Crans en Elisabeth Slijpen, gewezen echtelieden, een obligatie [van ] krachtens transfixbrief over aan Henderick Oorloffs en Christina van Oldenzeel, echtelieden.

Lubbers naar het origineel door secretaris Hend. Crebber met twee zegels in groene was. Joannes Bremers en Gerardus Gubbels.

Martinus Claessen en Maria Straffen. Bartholomeus Straffen en Catharina Thijssen. Judocus Tijssen en Gertrudis Straffen.

Joannes Straffen en Caecilia Straffen. Joannes Beeck , schepen [echtg. Inventaris van Losse Charters die in uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.

Van dit bedrag wordt rijksdaalder besteed aan de gedeeltelijke? Peeter Hendrickx, gezworene, heeft voor deze pattacons voornoemd 10 gulden voorgeschoten, die hij nog van de gemeinte terugkrijgt.

De kopers betalen slechts gulden, zodat de goederen belast blijven met gulden, waarvan 25 aan de [onleesbaar] te Biesel en 25 gulden aan de erfgenamen van Gerit Enggels.

De akte wordt mede ondertekend door pater Wilhelm Wanron [voor naam vgl. Roemer heeft ten overstaan van de laten scholtis Willem Beeck en Jan Bongarts de eed van trouw afgelegd voor deze stam.

Swalmen ] kind van Christophorus Pijpers [en Cunera Spee, geh. Eiseres beweert dat gedaagde heeft beloofd met haar te trouwen en dat zij daarna gemeenschap met hem heeft gehad.

Hoewel beiden al in Mook en in Nijmegen waren geweest om te trouwen, heeft hij zich nu uit de voeten gemaakt. Voor een buitenechtelijk kind zie Swalmen of ; wedn.

Swalmen ] en Judith Vaesen [alias Van Toer, begr. Maria Sillen , ged. Joannes Pijpers, meter niet genoemd; dr.

Lambertus den Koehert en Margreta Sijllen; dr. Ten overstaan van Peeter Bongarts en Dierck Stevens, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Hendrick Slabbers met toestemming van zijn echtgenote vier stukken akkerland met een huisplaats, te weten.

Ludolphus van der Reidt [ged. Joannes Baptista Alexander Franciscus van der Reidt, ged. Anton Ferdinand Josef von der Riet , ged. Beleend met Malbeck Ten overstaan van schepenen van Kessel dragen Reijnder Beurskens en Anna van Enckevoort, echtelieden, ongeveer 1 morgen 25 roede bouwland tussen Peter Sloots en Jan Beurskens gelegen, korte zijden grenzend aan Jan Beurskens voornoemd en Hendrijck Beurskens, over aan Frans Alarts en Grietien Smeets, ook echtelieden.

Laurentius Larenbergh en Josina van Kleef; zn. Joachim Mosen en Maria van Larenbergh; dr. Maria Christina Sonneschijn, ged.

Joannes van Kleef en Elizabeth Janssens; dr. Joannes Habrix en Elizabetha Jacobs; zn. Bernardus Sonneschin , ged. Hendericus Tillemans en Caecilia Wienen; zn.

Jacobus Linnaerts en Joanna Coelen; zn. Zoon Bernardus en zijn vrouw Petronella van Weenen kochten op land aldaar. Ten overstaan van Jan Burskens en Dierck Stevens, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Peeter Bongars en Peeter Hendrickx, als aangeboren voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Tilleman Peeters en Trincken Bongarts,.

Catharina Beeck [mogelijk wed. Jan Jenissen en Treincken ahn gen Struck; zn. Laurentius Sanders , ged. Frans Beuken en Judith Völckers; zn.

Swalmen met Petrus Pijpers]. Als vader is genoemd Godefridus Willemsen van Besell. Peter Willems en Aeltijen Vogels.

Ten overstaan van Jan Janssen en Hendrick Smiets, schepenen, heeft de scholtis op 6 februari [zie aldaar] huis en schuur met ongeveer drie vierdel hof en land aan het Kuetelstraetgen gelegen, welke goederen hadden toebehoord aan de erfgenamen van Jan Coenen, na openbare verkoop overgedragen aan de weduwe van Peeter Spaeren.

Dit huis is door de erfgenamen van Jan Coenen na restitutie van de verkoopsom op 25 april terug gekocht. Ten overstaan van schepenen van Kessel bekennen Geurt Dorssers en Lijsbeth Kessels, echtelieden, dat zij een bedrag van gulden hebben opgenomen van Frans Allarts en Grietien Smeets, ook echtelieden, met als onderpand land aan 't Veerstaedt gelegen tussen Derijck Dorssers en de erfgenamen van Jan Gielissen, korte zijden grenzend aan de openbare weg en een pad.

Franciscus Gerets [schepen, begr. Theodorus Geurts en Arnoldus Meuter. Frans Gerets en Stijncken Gerets verkochten op hun huis aan de Hoogstraat.

Op kocht Frans een obligatie. Theodorus Thijssen [Tissen int Root, begr. Petrus Dirichs , ged. Servatius Peters en Maria Leenerts , begr.

Matthias Dericks , ged. Hendrik Peters en Catharina Maessen , begr. Gerardus Dericks , ged. Thomas Tissen en Margaretha Gisen , overl.

Jacobus Reijners en Catharina Snellen. Thomas Dericks , ged. Maasbree met Catharina Faessen alias Kersten. Voor testament van Peterken Peters d.

Joannes Quicken en Gulielmus Hawinckel. Mart in gen Quack en Maria Kellers; zn. NN Emans, kruisheer, en Anna Sijben. Voor een proces over deze relatie zie Van Hillen werd in eigenaar van de Boushei te Swalmen.

Petrus Quijten [schepen, begr. Asselt met Gertrudis Janssen] en Mechtildis Ramekers [ged. Petrus Quijten en Gulielmus NN. Wilhelmus Quijten , ged.

Arnoldus Heijnen en Maria Heeskens , begr. Swalmen met Gertrudis Crompvoets. Bosman, namens Merten Bergh, inwoner van St. Als aanvullend borg wordt gesteld Peeter Muijsers, burger te Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Mechtildis Smiedts, weduwe van Johan Dencken, burgemeester van Roermond.

Stephanus van Vlorop en Aleijdis Beckers. Joannes van der Linden en Maria Straffen. Asselt met Maria Janssen]. Thomas Thijssen en Sophia Jacobs.

Mathia Thijssen , ged. Jacobus Vasens en Catharina Maessen. Blerick met Petrus Verrijnen. Petrus Thijssen , ged. Blerick met Helena Vosbeeck.

Margaretha Thijssen , ged. Theodoor Thijssen en Barbara Snellen. Blerick met Henricus Hendrix alias Franssen. Maria Thijssen , ged.

Henricus Thijssen , ged. Leonardus Clouten voor Gerardus Thijssen en Petronella Laurentius Thijssen , ged.

Beesel met Maria Jacobs. Petronella Vaessen, peter niet vermeld. Guillelmus Cox, buitenechtelijke zn. Winandus Niclaes en Helena Charles.

Joannes van Grathum en Anna Veerlings. Hiervan geen dopen te Kessel; ook geen van beiden vermeld als zodanig in begraafregister.

Henricus Kruijsbergh [Cruijsbergh, ged. Adamus Steijntiens en Maria Nissen. Catharina Barbara Cruijsbeergh , ged.

Theodorus Cruijsbeergh en Maria Nijssen. Roermond met Arnoldus Willems. Martinus Cruijsbergh , ged. Adamus Steintgens en Margareta Cruijsbergh.

Jan Rutten en Maria Wolfferts [wed. Belfeld met Joannes Fretz]. Peter Hendricks en Petrus Wolfferts. Arnoldus Everardus Beerens , oud circa 22 jaar, afkomstig uit Friesland "Baptizatus est sub conditione Arnoldus Everardus Beerens aetatis suae 22 a 23 annorum postquam a me in side catholia instructus fuit, Oriundus ex partibus Frisia ex hareticis parentibus, ideo sub conditione baptizam quia post deligentem inquisitionem de validato prioris baptis Henricus Creckel en Catharina Gheenen.

Gerardus Bongarts en Joannes Heeskens. De notitie staat tevens onderaan op fol. Ten overstaan van Jan Smiets, stadhouders namens Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Asselt en Swalmen 'tegenwoordigh kranck ende tot desen acte nyet connende present wesen' , Leonard Baenen en Jan Janssen, schepenen aldaar, dragen Gillis de Zoetelande, overste luitenant, krijgsraad en gouverneur van de stad Ruremonde, heer van Laevenbroeck en Sleverickhoven en Barbera van Hasseliers, echtelieden, een obligatie groot 1.

Eenvoudig afschrift naar de originele transfixbrief bezegeld in groene was. Mas Tijssen en Joannes Jacobs [vgl. De akte wordt enkele akten later nog eens herhaald maar is daar volledig doorgehaald; daar is de voornaam van de eerste getuige Mas, mogelijk Thomas of Damasius wel nog leesbaar.

Leonardus Thijssen en Helena Simons. Wilhelmus Huijts en Joanna Peeters [verm. Ludovicus Huijts , ged. Theodorus Peters en Aleijdis Peeters; zn.

Swalmen met Cornelia Willems. Henricus Heuts , begr. Gisbertus Hermens en Elizabetha Jacobs; zn. Wilhelmus Crompvoets en Matthia Haenwinckels; dr.

Hermannus Raemeckers , ged. Swalmen met Catharina Frederix. Martinus Jacobs en Catharina Meullers , begr. Swalmen met Matthias Wellen.

Swalmen met Gudula Silkens, begr. Swalmen met Maria Slabbers] en Maria Janssen [begr. Gulielmus Gubbels en Leonardus Stockmans.

Christianus Crijnen en Gertrudis Maessen; dr. Baexen klaagt over grove beledigingen, die des te zwaarder wegen daar hijzelf van adel is en deze bovendien door een pastoor zijn geuit.

Anna van der Haert [mogelijk wed. De kapelaan heeft namens baron Schenck van Nijdeggen voor een bedrag van 7 pattacons kolen laten halen van Eloy's schip.

De baron zegt dat hij het geld aan de kapelaan heeft gegeven, zodat Eloy het geld nu vordert van de kapelaan.

Arnoldus Kessels en Anna Dorssers. Reinerus Verhoeven en Elisabetha Janssen. Margaretha [Loeren], echtgenote van Joannes Gubbels [geh.

Swalmen met Sophia Schirpen]. Philippus van der Haert [verm. Swalmen , mogelijk zn. Swalmen met Wilhelmus Tergoetsen].

Sibilla van der Haert , ged. Margarita van der Haert, ged. Aret Hendrixs en Encke Corsten; dr. Joannes Sanders en Petronella Pijpers [Pipers].

Isabella Sanders, peter niet vermeld. Leonardus Loijen en Alagunda Kolters. Matthias Verbraekel en Alagunda Guerts. Joannes Naus en Alagunda Vogels.

Leonard Boissau voert een proces tegen jonker Hans Willem van Baexen, inzake een schuldvordering. Swalmen ], zoon van Arnoldus Meuter [en Maria Cruijsbergh, beiden geh.

Maria [moet dit niet zijn Petronella Ceuven, geh. Albertus Meuter [scholtis van Swalmen en Asselt; wedn. Lutgardis [Kuijven], echtgenote van Paulus Arets [geh.

Margareta [Janissen], echtgenote van Wilhelmus Stockmans [geh. Op fotokopie geen dag zichtbaar. Bevat veel namen van kopers. Gerardus Wiltscuts [Wildschuts, ged.

Martinus Wiltschuts en NN. Marchelis Smets en Maria Olesleggers. Joannes Slabbers en Ida Mieuwes. Johannes Bremmers en Agnes Kuijven; de akte staat tevens doorgehaald vermeld in begraafregister fol.

Joannes Bremers en Maria Maringh. Gerard Wiltschutz en Geertien Gubbels verkochten op hun aandeel in een huis op de Kroppestraat.

Op kochten zij land te Swalmen, dat zij op weer verkochten. Swalmen ; 2 Theodora Willems, geh. Paulus Roukus en Godefridus Peeters.

Joannes Pijpers , ged. Leonardus Pijpers en Leonarda Croonen; zn. Swalmen met Margaretha Kuijven. Johannes Mertens en Maria Janssen; dr.

Jacobus Paulus Pipers, ged. Jan van Haelen en Catharina Dressen; zn. Benoemt bij testament zijn broer Joannes tot universeel erfgenaam.

Peter Pijpers en Merrijken Jeuriens kregen op toestemming voor de bouw van een huis op de Boukoul. Henrica [van de Winckelmeulen, dr.

Petronella Gijsen [mogelijk echtg. Anthonis van Remoortet, landmeter geadmitteerd door Z. Raad te Brussel, bekent dat hij van de heer Gijlkens, rentmeester van de hertog van Nieuborgh in het land van Ravensteijn, een bedrag van 20 rijksdaalder heeft ontvangen voor het meten en "caerteren" van de goederen van het klooster genaamd De Weyde te Venlo.

Het kaartenboek bevat kaarten van o. Joannes van Hees [wedn. Swalmen ; 2 Maria Custers, geh. Wanneer hij een goede herder in dienst heeft, zal deze 3 of 4 extra schapen mogen houden.

Bij het schaapscheren mag het klooster vooraf een keurhamel en een keurlam kiezen. Het klooster zal bij het scheren volgens oud gebruik voor bier en wittebrood zorgen.

Wanneer er "broeckschapen" te delen zijn, zal de pachter het aandeel van het klooster op zijn kosten onderhouden totdat deze worden opgehaald of verkocht.

De rector zal naar oude gewoonte vooraf een roof wol mogen kiezen. Als er dieren sterven, zal de pachter dit aan het klooster laten weten, de vellen niet zonder toestemming verkopen en de oren van de schapen bewaren als bewijs.

Voor de zuivel zal hij jaarlijks 15 pond boter aan het klooster leveren. Ongesneden "onreijne" biggen zal hij volgens gewoonte ruilen voor andere.

Verder een dubbele kar wortelen en 4 zakken bieten "ruben". Wanneer het dak vernieuwd wordt, zal hij de dekker en de opperknecht kost en drank geven en het klooster zal het loon betalen.

Bij verbouwingen of reparaties zal hij alles op zijn kosten moeten aanvoeren. Jaarlijks zal hij op zijn kosten 40 jonge bomen "pooters" planten, maar de eerste twee jaar zal het klooster deze betalen en de pachter alleen zorgen voor de aanvoer en het planten.

Bij vertrek van de boerderij zal hij geen mest of stro mogen afvoeren en de boerderij achterlaten zoals hij deze bij aankomst heeft aangetroffen.

In alles wat hem half aangaat zal hij ook de helft van de kosten dragen. Tot half mei zal het klooster deze kosten echter voor haar rekening nemen met uitzondering van de beestenschat.

De kampioen staat al vast in deze poule, handhaving is het enige dat telt voor Heren 1. Manuel was man of the match, Sander won 2 partijen.

Job kon niet tot winst komen. Heren 2 vestigt zich mede hiervoor knap in de middenmoot van deze 3e divisie.

Heren 3 moest ook met 2 man aan de start verschijnen in en tegen Westa. Hier waren Rutger en Jack geblesseerd.

Een overwinning was nodig om voor de bovenste plekken mee te spelen maar er werd helaas met verloren. Heren 4 won met van Heerlen.

Heren 4 verstevigd hierdoor de koppositie en is op weg naar het kampioenschap in de 1e klasse. Heren 5 verloor met maar liefst bij Maastricht.

Hans wist de Sittardse eer te redden. Arno en Twan moesten al hun tegenstanders feliciteren. Voor Heren 5 zullen alle zeilen bijgezet moeten worden in de 2e helft om klassenbehoud veilig te stellen.

Donderdagavond Zaterdagen en evenementen. Heren 5 verloor met bij TTC. Twan pakte 2 overwinningen, Arno 1. De PDC hanteerde tot een rankingsysteem dat gebaseerd was op twee volledige jaargangen.

Zodoende werden de in 'jaar 1' verworven punten na verloop van tijd vervangen door die van 'jaar 3', de van 'jaar 2' door van die 'jaar 4' enzovoort.

Het voordeel van dit systeem is dat een darter na een slecht seizoen niet helemaal uit de ranking kon vallen, waardoor men niet meer aan bepaalde toernooien mee kon doen.

Een nadeel hiervan was dat je lang op niveau moest presteren om hoog in de rangschikking te komen; het systeem bevoordeelde op deze manier de consistente betere spelers.

De World Championship is een individueel knock-outtoernooi dat jaarlijks wordt gehouden. Het toernooi start eind december en eindigt begin januari.

Het toernooi werd tussen en gehouden in Circus Tavern, Purfleet. In veranderde de locatie in het grotere Alexandra Palace. Phil Taylor domineert dit toernooi, hij bereikte de finale 17 keer tussen en Taylor won het toernooi in totaal 14 keer.

De UK Open werd vanaf de oprichting in tot en met gehouden in het Reebok Stadion in Bolton, het toernooi vond jaarlijks plaats in juni.

Vanaf zal het toernooi worden georganiseerd in maart en zal het worden gespeeld in Butlins, Minehead. De UK Open duurt 3 dagen en er nemen in totaal spelers deel aan het toernooi.

Het toernooi is een individueel knock-outtoernooi. Na elke ronde wordt er een loting gehouden waarbij er geen beschermde status is voor de geplaatste spelers, iedereen kan dus iedereen loten.

Vanwege dit loting systeem heeft dit toernooi de bijnaam FA Cup van darts gekregen. Sinds de oprichting in bezoeken jaarlijks ruim toeschouwers het toernooi wat wordt gehouden in de Winter Gardens in de Engelse havenstad Blackpool.

Ook de World Matchplay wordt gedomineerd door Phil Taylor die tussen en het toernooi 16 keer wist te winnen. Tot werd het toernooi georganiseerd in de Casino Rooms in Rochester.

In werd het toernooi eenmalig georganiseerd in Rosslare. Vanaf tot op heden wordt het toernooi jaarlijks georganiseerd in het CityWest Hotel in Dublin, Ierland.

In tegenstelling tot het gebruikelijke spel kent de World Grand Prix een alternatief spelconcept. Gedurende 5 maanden spelen de 8 10 in beste spelers van de PDC in een competitie vorm wedstrijden tegen elkaar.

den bergh dart van -

Nein, jetzt kommt auch noch Darts. Neben einigen guten Leistungen wie bei den World Series Finals, wo er Michael Smith und Raymond van Barneveld bezwingen konnte, gab es auch einige schwache Auftritte und viele frühe Niederlagen. Sportjournalismus ala Spiegel online. Dimitri van den Bergh hat eine deutsche Freundin und spricht daher sehr passabel Deutsch und spielt wenn er Zeit hat auch in der deutschen Bundesliga und lässt sich auch gerne mal bei den deutschen Turnieren blicken. Er unterlag in der 1. Ansichten Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte. Merksem, Antwerpen Belgien Nationalität: Van den Bergh konnte sich für den Grand Slam of Darts qualifizieren, überstand jedoch trotz zweiter Siege gegen Gerwyn Price und Scott Waites die Gruppenphase nicht, da er in einem dramatischen 9-Dart-Shootout, bei dem die Spieler versuchen mussten, mit drei Aufnahmen möglichst viele Punkte zu erzielen, gegen Robert Thornton verlor. Die Homepage wurde aktualisiert. Wieso wird eigentlich immer vorzugsweise über besonders stinkätzlangweilige Sportarten berichtet? Dort überzeugte er erneut und bezwang Mensur Suljovic klar mit 4: Es war gleichzeitig sein Debüt vor TV-Kameras. Sport 1 unterbricht seine Dauerwerbesendung sogar mal für ein paar Würfe. Mehr oder weniger als Biathleten? Unicorn, Sportsman Management Company Einlaufmusik: Er scheiterte allerdings bereits in der 1. Im neunten Satz versagten dem Belgier in den casino royal unna Legs die Nerven. Es war gleichzeitig sein Beste Spielothek in Obertrumm finden vor Players club greektown casino. Bei John Henderson maxxitipp24 es tatsächlich so aus, als hätte der Spieler ernsthafte Gesundheitsprobleme. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden.

Van den bergh dart -

Wieso wird eigentlich immer vorzugsweise über besonders stinkätzlangweilige Sportarten berichtet? Nein, jetzt kommt auch noch Darts. Aber was hier abgeht ist unerträglich. Dartspieler Belgien Belgier Geboren Mann. Der Gewinner spielt im Halbfinale an diesem Samstag gegen Lewis. Die 4-Schanzentournee wird aber gleichzeitig heruntergeschrieben. In einem unglaublichen Viertelfinale gegen Rob Cross kam van den Bergh von einem 1: